Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Binnen de grenzen van de gemeente Ooststellingwerf zijn verschillende initiatieven die gericht zijn op het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Er zijn grote initiatieven die min of meer zelfstandig opereren als ondernemingen en er zijn kleine initiatieven die gerund worden door stichtingen, verenigingen en/of burgerinitiatieven.

Deze kleine initiatieven zijn sinds het begin van 2021 verenigd in het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit platform streeft er naar het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger. Daarnaast heeft het tot doel bewustwording te creëren onder de bevolking. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is daarmee het eerste project dat vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is opgezet. Er komt ook een digitale interactieve afbeelding – een storymap – die zo de impact en zichtbaarheid van de lokale initiatieven laat zien.

Een overzicht van projecten waar binnen het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf aan gewerkt wordt:

  • Inzaaien bloemenstroken en -weides (Gagelvenne, Imkersvereniging en WBE)
  • Gagelvenne deelt jaarlijks beplanting uit aan haar ruim 80 leden, bijvoorbeeld meidoorn of hondsroos.
  • WBE plaatst eendenkorven.
  • Imkersvereniging plaats insectenhotels en voert onderwijsplan uit met de basisscholen.
  • Open-tuinen dag 2021, ondersteuning van initiatief.
  • Nestkasten 2 basisscholen, in samenwerking met Staatsbosbeheer onder begeleiding van een boswachter met twee klassen nestkastjes in elkaar zetten.
  • Groene schoolpleinen, opdracht voor de gemeente om hier in voorjaar 2022 plan van aanpak voor op te zetten.
  • Van Akker tot Bakker 2022, ontwikkeling van een streekbrood in samenwerking met boer, molenaar en bakker.
  • Najaarsprogramma 2021 (1 excursie, 2 lezingen)
  • Voorjaarsprogramma 2022 (nog te bepalen)

Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf voert de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland uit in samenwerking met de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne, de Wildbeheereenheid Ooststellingwerf en de Imkersvereniging Ooststellingwerf. Deze verenigingen zetten stuk voor stuk stappen om biodiversiteit te versterken en de bewustwording hierom trend bij haar leden te vergroten. Naast dat deze verenigingen hun eigen projecten hebben en deze binnen het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf worden gecontinueerd, ondersteund en opgeschaald, worden er dus ook nieuwe projecten opgezet. Er worden lezingen en excursies georganiseerd om zo ook nieuwe burgers en boeren bewust te maken over het belang van meer biodiversiteit, bijvoorbeeld in de tuin, op het boerenerf, in de bodem.

Wil je meer weten over Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf? Of heb je een goed idee dat je wil delen? Neem dan contact op!

Contactpersoon: Agnes Dokter – 06-24712962 – email

Agnes Dokter